Για να είναι πετυχημένη μια εκδήλωση, Θέλετε το δικό μας OK

Η επι­χεί­ρη­ση OK! MUSIC ZAZAS SA sound & lights, δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο χώρο της τε­χνο­λο­γί­ας από το 2006, έχο­ντας απο­κτή­σει εμπει­ρία και εξει­δί­κευ­ση στις πλέον εξε­λιγ­μέ­νες τε­χνο­λο­γί­ες πα­ρα­γω­γής ήχου και φω­τι­σμού και στην ανά­λη­ψη (με­λέ­τη, επί­βλε­ψη και το­πο­θέ­τη­ση) ολο­κλη­ρω­μέ­νων συ­στη­μά­των, με πλή­θος εγκα­τα­στά­σε­ων έργων σε φο­ρείς, υπη­ρε­σί­ες και ιδιώ­τες.

Η βάση της επι­χεί­ρη­σής μας είναι στην Κο­ζά­νη, Αλιάκ­μω­νος & Ακρί­τα γωνία, όπου στε­γα­ζό­μα­στε σε ιδιό­κτη­τες εγκα­τα­στά­σεις. Στον ίδιο χώρο, στε­γά­ζε­ται και το κα­τά­στη­μα εμπο­ρί­ας προ­ϊ­ό­ντων υψη­λής τε­χνο­λο­γί­ας και μου­σι­κών ορ­γά­νων.

Η επι­χεί­ρη­ση, είναι επαν­δρω­μέ­νη με άρτια εκ­παι­δευ­μέ­νο, έμπει­ρο και πρό­θυ­μο επαγ­γελ­μα­τι­κό δυ­να­μι­κό, με διά­θε­ση εξυ­πη­ρέ­τη­σης, έτοι­μο πάντα να πα­ρέ­χει υπη­ρε­σί­ες εγκα­τά­στα­σης και χει­ρι­σμού σε κάθε ιδιαί­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση, ακόμη και στην πιο απαι­τη­τι­κή. Συ­νερ­γά­τες μας, οι κα­λύ­τε­ροι επαγ­γελ­μα­τί­ες ηχο­λή­πτες και φω­τι­στές, με εμπει­ρία δε­κα­ε­τιών στο χώρο της ηχο­φω­τι­στι­κής τε­χνο­λο­γί­ας και της υπο­στή­ρι­ξης.

Περισσότερα...

 


 

Ηχος & Φως

el-2 1302130768

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

el-4 1302130806

Ηχητικές Καλύψεις

el-3 1302130789

 • 535524
 • 568798
 • 1110654119475 Zildjian logo ebay-1
 • AKG logo
 • Alhambra logo
 • AudixLogo-1
 • avalon-logo
 • BC LOGO
 • Behringer logo
 • COEMAR
 • CREST AUDIO LOGO
 • dbx logo 150
 • DB LOGO
 • dean guitar logo
 • Dynacord Logo
 • EAW logo
 • epiphone-logo
 • ESp logo
 • fbt logo
 • fender-logo
 • gator logo
 • Gibraltar Logo
 • gretsch-logo-drums
 • images

© 2010 Joomlaxtc.com / Monev Software LLC. All Rights Reserved.
Disclaimer: The demo content provided with this template is for demonstration purposes only - All images and content (C) the original authors.